Volksbank Raiffeisenbank Ismaning

Apr 14,  · Flora- en faunawet. 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken; Faunafonds: fonds, bedoeld in artikel 83;. dieren: dieren in al hun ontwikkelingsstadia, met uitzondering van eieren;. Aug 31,  · Informatie over de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB), inclusief wetgeving, beslisboom en Jurisprudentie en artikelen door Cornelis van der Sluis. Overheid en Openbaarheid Overheid en Openbaarheid. In een uitgebreid artikel voor de Ars Aequi ben ik al ingegaan op het serieuze werk dat gemaakt moet worden van het onder geheimhouding.

Raiffeisenbank Eg Unterwesterwald

Passieve openbaarheid van bestuur in de algemene openbaarheidswetgeving; Passieve toegang tot milieu-informatie; Artikel 13 van de wet van 17 juni inzake overheidsopdrachten bevat een bepaling met betrekking tot de vertrouwelijkheid. Die houdt in dat zolang de aanbesteder geen beslissing heeft genomen over, naargelang het. De Omgevingswet is ook niet van toepassing als een andere wet een onderdeel van de fysieke leefomgeving uitputtend regelt. De Omgevingswet stelt maatschappelijke doelen (artikel , Omgevingswet) met het oog op duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en het beschermen en verbeteren van het leefmilieu. Sep 01,  · Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen .

Sinbad Legend Of The Seven Seas Ost

May 25,  · Artikel 10 Tekst van de hele regeling. 1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover dit: bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die . Per 1 mei is de Wet openbaarheid van bestuur (‘Wob’) ingetrokken en is de Wet open overheid (‘Woo’), de opvolger, van kracht. Wat betekent dat? De ‘restgrond’ van artikel 10 .